Kontrola pejsmejkera

Kontrole pejsmejkera podrazumevaju praćenje elektronskih parametara pejsmejkera i elektroda, njihovo pravilno funkcionisanje, adekvatno programiranje pejsmejkera, kao i adaptaciju programiranih parametara na osnovu nalaza pri svakoj kontroli. U zavisnosti od nalaza i eventualno detektovanih novih poremećaja ritma, pacijentima se koriguje medikamentna terapija i predlaže, ako je potrebno, dalje lečenje. Kontrole se vrše odgovarajućim programatorima, uz praćenje rada srca na monitoru