Multiplate test

Multiplate (multipljet) agregometarija je neophodan test u praćenju kardiovaskularnih bolesnika koji u terapiji imaju sledeće lekove: acetilsalicilna kiselina (Aspirin, Andol, Midol, Cardiopirin i dr.) i tienopiridine (Plavix, Brilique, Clopidix, Zyllt, Clopigal, Ticlodix,). Koristi se radi procene funkcije trombocita (krvnih pločica), u cilju  kontrole ove terapije (inhibicija agregacije trombocita) i prilagođavanje terapije pojedinačnom pacijentu.

Ova analiza, u cilju procene efikasnosti leka, daje informaciju o stepenu inhibiranosti agregacije trombocita nakon primene gore navedenih lekova, kod bolesnika sa ugrađenim stentom u krvne sudove srca, kao i u drugim krvnim sudovima (aorta, karotide, arterije ruku i nogu). Takođe se ovi lekovi primenjuju nako operacije suženih krvnih sudova vrata (karotide), ruku i nogu. Nedovoljan stepen inhibicije trombocita kombinacijom aspirina i tienopiridina ima značajnu ulogu u nastajanju in-stent tromboze (krvni ugrušak unutar stenta), restenoze stenta,  tako da ovaj test pomaže u selekciji bolesnika kojima je potrebna veća doza aspirina,plavixa ili zamena antiagregacionog leka.

Ovom se metodom može proceniti i vraćanje funkcije trombocita u normalne vrednosti nakon isključenja navedenih lekova iz terapije, a u sklopu preoperativne pripreme bolesnika. Time se smanjuje rizik od značajnih krvarenja tokom svih operativnih procedura.

O aparatu

Multiplate Analyzer 5.0

Impendantna agregometrija  je metoda kojom se utvrđuje funkcija trombocita ( krvnih pločica). Trombociti, iz uzorka cele krvi bolesnika, pod dejstvom različitih aktivatora u testovima, prelaze iz neaktivnog u aktivni oblik i agregiraju ( gomilaju se) na površini provodnika kroz koji prolazi struja. Time povećavaju  njegov promer, čime menjaju otpor struje, što odslikava funkciju trombocita. (IMPEDANTNA AGREGOMETRIJA)

Primena antitrombocitnih lekova u standardnoj   dozi, kod različitih osoba ima različite terapijske efekte:

  • nema efekta,
  • slab efekat,
  • dobar efekat,
  • odličan efekat i
  • izuzetno snažan efekat

Terapijski efekat primene antitrombocitne terapije, utvrđuje se ovom metodom različitim testovima u zavisnosti od toga koje lekove bolesnik koristi.