Ultrazvuk srca (ehokardiografija)

eho srca

Šta je ultrazvuk srca:

Ultrazvuk srca je snimanje srca ultrazvučnim talasima u realnom vremenu kada se dobija mnogo podataka o morfologiji i fukcionisanju srca kao pumpe. Iz tih podataka donose se zaključci u vezi sa tegobama na koje se pacijent žali lekaru. Ovim pregledom se dobija uvid u veličinu srčanih šupljina, debljinu zidova, izgled i funkcionisanje srčanih zalistaka, snagu srca kao pumpe, postojanje ožiljka srčanog mišića nakon preležanog infarkta miokarda, kao i postojanje plućne hipertenzije usled različitih oboljenja pluća. Primenjuje se kako kod odraslih tako i kod dece

Kada se radi ultrazvuk srca:

Ultrazvuk srca je neizostavni deo kardiološkog pregleda. Prvi kardiološki pregled mora uključivati i ultrazvuk srca, da bi se pravilno dijagnostikovale tegobe pacijenta (hipertenzija, tahikardija, kriza svesti, bol u grudima) i odredila adekvatna terapija. Izbor lekova za bilo koju bolest srca nije isti ako se radi o srcu koje je morfološki i kao pumpa uredno, ili ako postoje oštećenja srca. Na primer, izbor lekova za terapiju bilo koje vrste aritmije ili tahikardije značajno je različit kod normalnog u poređenju sa oštećenim srcem. Velika razlika postoji i kod izbora lekova u terapiji hipertenzije koja je najčešća kardiološka i sistemska bolest.

Ova metoda se ponavlja povremeno na kontrolnim pregledima kardioloških bolesnika. Učestalost tih pregleda zavisi od osnovnog oboljenja. Često se koristi u proceni efekta lečenja nekih bolesti

Hipertenzija i ultrazvuk srca:

Kod prvog uvođenja lekova za hipertenziju ultrazvuk srca daje podatke o veličini leve komore i debljini zidova. Ako su zidovi deblji od normalnih to govori u prilog višegodišnje neregulisane hipertenzije. Ukoliko postoji uvećana leva komora, stepen oštećenja je veći. Takođe, ovim pregledom, otkrivamo postojanje plućne hipertenzije, njenu težinu, i pratimo efekte lečenja ove bolesti

Ultrazvuk srca u dijagnostici tahikardija:

Ultarzvuk je nezaobilazan u dijagnostikovanju ove tegobe, posebno ako se radi o patološkim tahikardijama kao što je atrijalna fibrilacija ili komorska tahikardija. Veličina leve pretkomore govori o uspehu lečenja atrijalne fibrilacije. Ukoliko je normalna, šansa da se održava normalan sinusni ritam je velika. Ukoliko je uvećana velika je mogućnost da oboljenje postane hronično. Komorske tahikardije skoro uvek nastaju na terenu oštećenog srca. Ovom metodom se otkriva tip oštećenja, kao što su različiti oblici kardiomiopatija, ili se konstatuje ožiljak od infarkta srca i određuje stepen oštećenja leve komore. Istovremeno se ovim pregledom dobija dobra orijentacija oko izbora adekvatnih antiaritmika. Ponekad izbor tipa pejsmejkera upravo zavisi od ultrazvučnog nalaza

Kardiomiopatije – ultrazvuk srca glavno dijagnostičko sredstvo:

Ovo je velika grupa oboljenja srca. U osnovi se dele na ishemijske i dilatativne. Kod prvih, uzrok oštećenja srca je nedovoljna ishranjenost srčanog mišića koja nastaje usled zakrčenih krvnih sudova. Posebno je oštećenje koje nastaje nakon infakta miokarda. Dilatativne kardiomiopatije su sva oštećenja srca kod kojih je došlo do uvećanja srčanih šupljina, posebno leve komore. Uzrok ovog tipa kardiomiopatija se najbolje otkriva upravo ultrazvukom srca. Retko je ovaj pregled potrebno dopuniti magnetnom rezonancom srca (na primer detekcija miokarditisa ili infiltrativnih oboljenja srca-sarkoidoza, amiloidoza i slično). Ultrazvuk srca je, ne samo u funkciji dijagnoze ove bolesti, već i praćenja uspeha lečenja – oporavak srca

Ultrazvukom detektujemo i pratimo oštećenje kod infarkta srca:

Posebno mesto u grupi kardioloških oboljenja zauzima infarkt srca. Reltaivno visoka smrtnost, kao i kasnije oštećenje srca nakon ove bolesti, decenijama drži ovo oboljenje u fokusu bavljenja javnim zdravljem. Ultrazvuk srca je neophodan najpre u dijagnostikovanju akutnog infarkta srca. Kada pacijent ima bol u grudima, a EKG ne pokazuje značajne promene, upravo ultrazvuk srca može ukazati da se radi o infarktu. Nakon preležanog infarkta, ovom metodom se određuje stepen oštećenja-veličina ožiljka. Kod planiranja interventih procedura, kao što je ugradnja stenta ili bajpas, ultrazvuk srca u naporu (STRES EHO test) pomaže oko odluke za dalje lečenje.

Oboljenje srčanih zalistaka-ultrazvuk srca nezaobilazan u dijagnostici i praćenju:

Oboljenja srčanih zalistaka mogu biti urođena ili stečena. Urođena oštećenja najpre bivaju otkrivena prilikom pregleda, poznato kao „šum na srcu“. Ultrazvukom se detektuje tačno koji je zalistak oboleo i koji je tip problema: da li je „sužen“ ili „propušta“. Tokom života, usled procesa starenja i ateroskleroze, dolazi do degenerativnih promena na zaliscima, koji tek kad uznapreduju prouzrokuju tegobe. I tu se na pregledu najpre konstatuje šum. Potom se ultrazvukom detektuje uzrok. Nakon hirurške zamene nekog od srčanoih zalistaka, ovom metodom se prati njegovo dalje funkcionisanje. Isto tako komplikacije koje mogu da nastanu na veštačkim zaliscima (tromboza, infekcija) otkrijavju se upravo redovnim ultrazvučnim pregledima.

O aparatu

Philips Affiniti 30

Ultrazvučni aparat visoke klase, koji poseduje napredne Philips tehnologije:

  • XRES – „Speckle“ redukcija artefakata, u 5 nivoa;
  • iSCAN – za optimizaciju 2D slike i Color Doppler-a pritiskom na jedno dugme.
  • SonoCT – za višesmerno komponovanje slike
  • HighQ – automatski u realnom vremenu računanje Doppler vrednosti,
  • AutoSCAN- kontinuirana optimizacija 2D slike, bez pritiska na dugme (on/off dugme)

Aktivni modovi

2D (B mod), M – mod, Anatomski M-mod ( ukoliko srce nije u pravilnom položaju omogućava regulaciju linije preseka I olakšava pregled pacijenta), Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, Dupleks I Tripleks mod, Live compare mod ( uživo poređene slike sa Color Dopplerom I 2D slike)

Stress echo test (farmakološki I na biciklu) omogućava ‘’test opterećenja’’ srca u zavisnosti od potreba pacijenata, kroz unapred definisane protokole kroz koje aparat automatski vodi korisnika, uz mogućnost snimanja video zapisa do 180 sekundi, za potrebe daljih analiza.